A tanítási óra menete

 1. A figyelem felkeltése, a tanulás motivációjának biztosítása
 2. A tanulók informálása az óra céljáról
 3. A tanulók – a témával kapcsolatos – előzetes ismereteinek ellenőrzése, felidéztetése
 4. Az új ismeretek prezentálása (induktív, deduktív, vagy problémamegoldó ismeretfeldolgozás)
 5. Az új ismeretek elemzése (analízis: amikor az adott tényeket, jelenségeket, folyamatokat részekre bontjuk és a lényeges összefüggéseket megállapítjuk; szintézis: az eredmények egyesítése és általánosítása)
 6. Fogalomalkotás, következtetés (szabály) megszövegezése (absztrakcióval és általánosítással)
 7. Rendszerezés és rögzítés (a rendszerezés lehet: elsődleges, parciális, átfogó, komplex; a rögzítés bevált módja az ismétlés, lehet elsődleges, folyamatos; általában a rendszerezés és rögzítés összekapcsolódik)
 8. A tanultak alkalmazása és a visszacsatolás (az újonnan megszerzett ismeretek felhasználása, feladat- és problémamegoldása gyakorlás formájában, majd sor kerülhet az alkotók produktív alkalmazására)
 9. A tanulói teljesítmény ellenőrzése és értékelése

A tanítási óra szerkezetét meghatározó tényezők

 • A didaktikai feladatok (részletesen később)
 • A tantárgy és a tananyag sajátosságai (bonyolult vagy könnyebb, verbális vagy gyakorlatias jellegű)
 • A tanulók életkori sajátosságai, értelmi képességeik fejlettsége (pl. kicsiknél az előadás jellegű ismeretközlést minimális szintre kell tenni, hisz koncentráló képességük még kisebb)
 • A munkaformák (frontális-csoportos-páros-egyéni munka)
 • Az oktatási módszerek (a tanár által választott és alkalmazott módszer meghatározó az óra szerkezetében, figyelembe kell venni: – a tanulási törvényeket, – az osztály fejlettségét, – összetételét, – a tananyag jellegét, – a tanár lehetőségeit, – a didaktikai alapelveket)

Még több alapfogalmat keresel?  Pedagógiai alapfogalmakat itt találod

A mai nap értékesített óratervező programok

Didaktikai alapelvek

Tudományosság: a tananyag tükrözze az adott szaktudomány eredményeit
Motiválás: a tanulási kedv felébresztése
Aktivizálás: ped-i tevékenység melynek célja a tanulók belső aktivitásának kialakítása(figyelemkoncentráció, gondolkodási intenzitás, emlékezeti élénkség stb.)
Érthetőség: a tananyag tanulhatóvá tétele
Fokozatosság: az előzetes ismeretekre építve
Rendszeresség: a tananyag áttekinthető, logikus felépítése és optimális adagolása
Szemléletesség: a valóság ábrázolásának modellezése, annak alkalmazása; egyben a tanulói megfigyelés pedagógiai irányítása
Tartósság: az elsajátított ismeretek jártasságok, készségek beépítése a tanulók személyiségébe
Differenciálás: egyénre szabás
Visszacsatolás: figyeljünk arra, hogy a tanulók saját előrehaladásukról tájékoztatva legyenek
Megerősítés: akár pozitív, akár negatív megerősítés

A didaktikai feladatok és az óratípusok összefüggése

Didaktikai feladatok Átfogó, komplex didaktikai feladatok (ez a leggyakoribb):

 • a.) új ismeret feldolgozása
 • b.) alkalmazás

Esetenként önállóan megjelenő didaktikai feladatok:

 • a.) ismétlő rendszerezés
 • b.) ellenőrző értékelés

Az oktatási folyamat időnként önálló didaktikai feladattá váló mozzanata: a motiválás

A didaktikai feladatok jellemzői az egyidejűség és az egymásutániság. Bár az oktatás törvényszerűségei által meghatározott rendben követik egymást, de váltakoznak is és átszövődnek.
Motiválás –> Új ismeret feldolgozás –> Alkalmazás –> Új ismeret feldolgozás –> Alkalmazás –> Ismétlő rendszerezés –> Ellenőrző értékelés

Megismerkednél az óratervező programjainkkal? Ide kattintva megismerheted az A és B változatban tervező programjainkat, amelyek az itt felsorolt fogalmakat is tartalmazzák

Óratípusok

Didaktikai feladatok                                                                                   Óratípusok
Új ismeret feldolgozása                                                                                 Új ismereteket feldolgozó óra
A feldolgozott ismeretek alkalmazása                                                        Alkalmazó (gyakorló) óra
Ismétlő rendszerezés                                                                                    Rendszerező óra
Ellenőrző értékelés                                                                                        Ellenőrző (témazáró) óra

Az óratípus mindig a didaktikai fő feladattól függ. Az óratípusokon belül sokféle óravariáns rejlik. A legtöbb esetben egy-egy órán több didaktikai feladat megoldására is lehetőség nyílik. Az óratípust az határozza meg, hogy az adott órán melyik a legfontosabb didaktikai feladat.

A tanítási órák főbb típusain belül további órafajtát tervezhetünk

Új ismeretet feldolgozó órák
 • frontális munkával vezetett óra
 • csoportmunkában végzett ismeretfeldolgozás
 • programozott oktatás (számítógép, oktatógép, programozott tankönyvű
 • új ismeret feldolgozása egyéni munkával (munkafüzet, feladatlap)
 • új ismeretek szerzése TV-adás, video, film segítségével
Alkalmazó (feladatmegoldó) órák
 • készségfejlesztő óra
 • gyakorló óra
 • munkáltató óra
 • laboratóriumi óra
 • tanműhelyi óra
Új ismeretet feldolgozó és rendszerező órák
 • összefoglaló óra
 • múzeumi, könyvtári óra
 • üzemlátogatás (szakképzésben)
 • tájegység-látogatás
Ellenőrző (értékelő) órák
 • témazáró ellenőrző óra (értékeléssel)
 • értékelő óra (félévek végén)
Kooperatív óraterv jellemzői

Kooperatív óraterv jellemzői

TANTÁRGY: bármely KOROSZTÁLY:alsó, felső tagozat, középiskola    IDŐ:45-90 perc    MUNKAFORMA:  csoport ESZKÖZÖK:  feladattól függ  ELŐKÉSZÍTÉS: némelyik feladathoz szükséges  MIRE JÓ MÉG:  csapatépítésA kooperatív óraterv olyan terv, amely a kooperatív tanulási...

Pin It on Pinterest

Share This