Anyanyelv és irodalom

   Alapvető szerepe van a gondolkodásmód kialakításában, a nevelésben, az oktatásban; információszerzés lehetőségeinek feltárásában, probléma megértésében illetve megoldásában; továbbá az önálló tanulás kialakításában. Minden tantárggyal hatnak egymásra. A gyerekek iskolába kerüléskor már bírják az anyanyelvet, a cél tehát bővíteni tudásukat. Az irodalmi nevelés célja az olvasás megszerettetése, világkép alakítása, a nemzeti kultúrához való kötődés, erkölcsi és esztétikai értékek felsorakoztatása, az érzelmi élet gazdagítása.

Élő idegen nyelv

    Cél, hogy a gyermek az iskola végén használni tudja a nyelvet, megismerjen egy másik kultúrát. A probléma: sokféle tankönyv -> rugalmasabb témaelrendezés.

Matematika

    Rugalmas, fegyelmezett gondolkodásra, ötletes megoldások keresésére nevel. Más tárgyakban való alkalmazhatóságát meg kell mutatni. Magába foglalja a fogalmak megértését, az alapvető ismeretek megtanulását, mellyel fejleszti az emlékezetet, az akaraterőt és a kitartást.

Ember és társadalom

    Az ember társadalmi lény és önálló személyiség!
Cél a társadalmi tapasztalatok, ismeretek megszerzése. Alsóbb évfolyamokon: szituációk, játékok; felsőbb osztályokban: vita, politika, gazdaság, társadalmi változások figyelemmel követése.
A nevelés: személyiség tisztelete, nemzeti, állampolgári tudat, szociális érzékenység, nyitottság a társadalmi problémákra, felelősségérzet a környezetért, tolerancia más kultúrákkal szemben, humánus, értékeket védő magatartás.
Emberismeret: ember jellemzői, viszonyai önmagával, társaival, társadalommal, természettel.(önismeret, erkölcs fejlesztése)
Történelem: múltismeret, (nemzeti, európai azonosságtudat) népek egymásrautaltsága -> más kultúra ismerete, tiszteletben tartása.
Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek: jelenismeret, (társadalmi tájékozottság, tájékozódás; közéletben való részvétel), felkészít a gazdasági szerepvállalásra.

Ember és természet

   A cél korszerű természettudományos műveltség megalapozása valamint felelősség a természet kincseinek megóvása iránt.
Természetismeret: (elemi) gyerek a közvetlen környezetében figyeli, védi, gondozza a környezetet; élővilág és környezet kapcsolatai, egymásrautaltság; (képesség másokkal való együttműködésre) objektív megismerés, tapasztalatok rögzítése.
Fizika: mindennapi élet, technika kérdéseinek megválaszolásában segít; más tantárgyakhoz szükséges jelenségek ismerete.
Kémia: anyagok tulajdonságai, előállítása, szerkezete; (adatszerű ismeretek rendszerezése, könnyebb megértés, tartós befogadás; környezetbarát szemlélet, környezet iránti felelős magatartás).
Biológia és egészségtan: természetismeret, – szeretet -> tudatos, aktív természetvédelem igénye; egészséges életmód.

Földünk és környezetünk

    A környezet természeti, társadalmi-gazdasági jellemzői, folyamatokban való tájékozódás (világban elfoglalt helyünk, nemzeti értékeink, környezeti adottságaink) globális környezeti gondolkodás: jelenségek, folyamatok vizsgálatát általánosítás, összefüggések feltárása, ezek átfogó rendszerként való értelmezése követi.

Művészetek

    A nemzeti és az egyetemes kultúra, esztétikai jelentése. A kommunikáció sajátos formái. Érték a bátor, találékony gondolkodás.
Irodalom: anyanyelvi nevelés, műértő olvasás kifejlesztése
Ének-zene: érzelmi hatás -> személyiségfejlesztő eszköz
Tánc és dráma: aktivitás; önismeret, emberismeret; alkotó és kapcsolatteremtő képesség; összpontosított, tervezett munka; testi, térbeli biztonság; idő, ritmusérzék; mozgásharmónia, beszédtisztaság
Vizuális kultúra: látható világ használata, alakítása
Mozgóképkultúra és médiaismeret: a sokféle rendeltetésű látásélmény befogadása, célszerű hasznosítása, elrendezése

Informatika

    Az információkezelés technikái, jogi, etikai szabályai
Számítástechnika
Könyvtári informatika: könyvtár használatának technikái, módszerei (önálló ismeretszerzés)

Életvitel és gyakorlati ismeretek

    Technika: megvalósítás, alkotás, önálló problémamegoldás, rugalmas gondolkodás; kézügyesség, érzékszervek fejlesztése
Közlekedés
Mezőgazdasági, kertgazdálkodási ismeretek
Háztartástan
Gazdálkodás
Pályaorientáció: szakmaválasztási érettség (megfeleljen a választott pálya követelményeinek, tudatában legyen döntése felelősségének, felkészítés a rugalmas pályamódosításra) minden műveltségi terület feladata!

Testnevelés és sport

    Mozgásműveltség; koordinációs képességek; mozgásszükséglet kielégítése; cselekvési biztonság; tanuló életigenlő, az egészséget kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljon; ismerje, igényelje a mozgásos játékok, a versengés örömét; mozgása legyen koordinált, esztétikus és kulturált; ismerje fel a sport egészségügyi értékét; a sport váljon életmódja részévé; követelmények késztessék erőfeszítésre, de ne legyenek kilátástalanok, ne okozzanak hátrányos megkülönböztetést!

 

Pin It on Pinterest

Share This