Általános szerződési feltételek és adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató – GDPR elvei alapján

 

Az oraterv.hu tájékoztatja az oldalon megrendelőket, az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól.

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi tájékoztató az alábbi jogszabályok figyelembevételével készült:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)(továbbiakban: „GDPR”);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”).
II. Az adatkezelő megnevezése

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza a weboldalt üzemeltető adatkezelő megnevezését és elérhetőségi adatait.
Az oraterv.hu ezúton tájékoztatja a látogatókat, felhasználókat a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről.
Adatkezelő megnevezése:
Berényi Gabriella Ev
74177934-1-36
III. Az adatkezelési szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.
A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival. Ezek alapján tehát:
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
Az oraterv.hu a tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása (a megfelelő checkboxban elhelyezett pipa) igazolja annak megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül. Így tehát az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett -, nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez
Az oraterv.hu által gyűjtött személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, illetve tárolásuknak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé
Az oraterv.hu nál adatkezelést végző alkalmazottak és az oraterv.hu megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Az oraterv.hu munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.
Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy az oraterv.hu által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

IV. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az oraterv.hu számára fontos, hogy adatkezelése megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését az info@oraterv.hu e-mail címen; az adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz.
 1. Hozzájárulás visszavonása

 A hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintett jogosult arra, hogy bármikor indokolás nélkül visszavonja a hozzájárulását. Tájékoztatjuk, hogy a visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonást megelőzően folytatott adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő azonban a hozzájárulás visszavonásának időpontjától nem végez műveleteket az érintett személyes adatainak felhasználásával és törli azokat. 

 1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • jogosult megtudni az adatkezelés célját;
 • az érintett személyes adatok kategóriáit;
 • azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait.
 • jogosult felvilágosítást kapnia az érintettnek azon jogáról, hogy kérelmezheti-e az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat-e az ilyen személyes adatok kezelése ellen; illetve nyújthat-e valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt;
 • jogosult megkapnia minden elérhető információt arról is, hogy ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték;
 • továbbiakban jogosult arra is, hogy tudomást szerezzen az automatizált döntéshozatali ügyekben alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyesfajta adatkezelés, milyen jelentőséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár.

Az oraterv.hu indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (helyesbítéshez való jog).

 1. Helyesbítéshez való jog

A valóságnak nem megfelelő adatot a Társaság az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti.
Arra az időtartamra, amíg a Társaság ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 3.4. pontjának megfelelően.

 1. Tiltakozás joga

Az érintett abban az esetben az oraterv.hu-hoz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén az oraterv.hu nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, a Társaság ügyvezetője dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra a Társaság korlátozza a személyes adatok kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.
Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a szervezeti egység vezetője korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg
 • az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az adott szervezeti egység vezetője előzetesen tájékoztatja az érintettet.

 1. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. VAGY a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az oraterv.hu rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

 • az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont] és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 1. Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben az Adatkezelő nem megfelelő módon, a jogszabályokkal ellentétesen kezeli az Ön személyes adatait, esetleg amennyiben a jogai gyakorlására irányuló kérelmének az Adatkezelő nem vagy nem megfelelő módon tett eleget, több jogorvoslati lehetőséget is igénybe vehet.

 1. Az érintett az oraterv.hu adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a felügyelő hatósághoz – Magyarország területén a NAIH-hoz fordulhat:
 2. Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

V. Az oraterv.hu honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

 1. Kapcsolatfelvétel céljából kezelt személyes adatokat

Az adatkezelő számára kiemelt fontosságú cél a személyes adatok védelme, az érintettek információs önrendelkezési jogának biztosítása. Az adatkezelő arra törekedik a weboldal kialakítása során, hogy a leszükségesebb esetekben kerüljön sor személyes adat kezelésére. Ezek közé tartozik az adatkezelővel való kapcsolat felvétele és fenntartása, az adatkezelővel való kommunikáció. Ennek megfelelően az érintett személyes adatait az adatkezelő az alábbiak szerint kezeli:

– adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel vagy kapcsolattartás az Adatkezelővel
– kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, az érintett által az „üzenet” szabadmezőben megadott egyéb személyes adat
– adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulása.
– adattárolás határideje: törlési kötelezettség beállta (hozzájárulás visszavonása, tiltakozáshoz vagy törléshez való jog gyakorlása), legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követő 6 hónap
– adattárolás módja: elektronikus
A kapcsolatfelvétel céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő, másodlagosan a weboldal szerkesztéséért és karbantartásáért felelős, valamint tárhelyszolgáltatóként a mindenkori adatfeldolgozó férhet hozzá. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat – magyarországi, európai vagy harmadik országokban székhellyel rendelkező – személyek részére nem továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.
A kapcsolatfelvétel céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában az érintett a hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz, valamint tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a jelen Adatvédelmi Tájékoztató IV. fejezete tartalmazza.

 1. Cookie-kal kapcsolatos információk

A oraterv.hu honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut, amely a látogatásokról adatokat rögzít. A Társaság honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.
A honlap a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát.
A Google a fenti információkat a honlap az érintett által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.
– adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata, a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése
– kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve
– adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulása.
– adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított egy év
– adattárolás módja: elektronikus

VI. Adatbiztonság

 1. Szervezési intézkedések

Az oraterv.hu az informatikai rendszereihez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz az oraterv.hu informatikai rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja.
Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.
Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállalnak, és a tevékenységük során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint kötelesek eljárni.

 1. Technikai intézkedések

Az adatkezelő az adatokat – az általa alkalmazott adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével – saját eszközökön, adatközpontban tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket az Adatkezelő elhatároltan, külön zárt szerverteremben tárolja, többlépcsős, jogosultság ellenőrzéséhez kötött beléptető rendszerrel védetten.
Az adatkezelő többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal helyezkedik el.
Az Adatkezelő mindent megtesz azért, hogy informatikai eszközei, szoftverei folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általános elfogadott technológiai megoldásoknak.
Az Adatkezelő fejlesztései során olyan rendszereket alakít ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhető a bekövetkező incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés.
Az adatkezelő szervere a tárhelyszolgáltató elkülönített dedikált szerverén, védetten és zártan található.

VII. Adatfeldolgozók

A oraterv.hu a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Tárhelyszolgáltató: NetMasters Europe Kft.

MOBIL

+36 30 923 4646

E-MAIL

szia@netmasters.hu

 • adatfeldolgozás célja:üzemelteti, az adatokat biztonságos szerveren tárolja.

VIII. A nyilatkozat megváltoztatása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

 1. A kezelt adatok köre
 • név
 • e-mail cím
 • postázási cím

A látogató a honlapon történő  megrendelés elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait az

oraterv.hu jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

 1. Az adatkezelés célja
 • a megrendelt termék eljuttatása a vásárlóhoz
 • információ és tájékoztatás a Classbook óratervező, Skillful programmal kapcsolatos eseményekről.
 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a www.oraterv.hu oldalon

megrendelők önkéntes hozzájárulása.

 1. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a megrendelés vagy az értesítés kérés elküldésének napján kezdődik és a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig tart.

 1. A honlap üzemeltetője. A oraterv.huhonlapot az

Berényi Gabriella (székhely: 5008 Szolnok Kassák Lajos utca 17/D.)

Nyilvántartási szám24234484

Adószám74177934136

üzemelteti, az adatokat biztonságos szerveren tárolja. Tárhelyszolgáltató: NetMasters Europe Kft.

MOBIL

+36 30 923 4646

 

E-MAIL

szia@netmasters.hu

 

A látogatók által megadott személyes adatokat harmadik személynek

nem továbbítja.

IX. Jelen szabályzatban nem meghatározott kérdések

A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadó

Szolnok, 2024.01.01.

Letölthető :

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

 

A szolgáltató neve: Berényi Gabriella

A szolgáltató székhelye: 5008 Szolnok Kassák Lajos utca 17/D.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:

info@oraterv.hu

Adószáma:

74177934-1-36

telephelye: 5008 Szolnok Kassák Lajso utca 17/D

20/31-44005

 

A szerződés nyelve: magyar

 

1.1 Alapvető rendelkezések:

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

(„Ptk.”)és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

Hatály, az ÁSZF módosítása.

 

1.2 Adatkezelési szabályok:

 

1.2.1.

Az adatvédelmi tájékoztató az oraterv.hu honlapon hozzáférhető

 

1.3 Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

1.3.1

A termék CLASSBOOK óratervező „A” és a CLASSBOOK óratervező „B”, Skillful egyéni fejlesztési terv programok, a honlapon

vagy a megadott email címen keresztül rendelhetők meg. A vásárlás két formában történhet: online kártyás fizetéssel vagy átutalással. A termék ára bruttó ár, az áfát tartalmazza, magyar forintban értendő .

1.3.2.

A termékek leírása és bemutatása az oraterv.hu weboldalon megtalálható

1.3.3.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról.

1.3.4.

Termék vételára nem tartalmazza az üzembehelyezés költségeit.

 

1.4. A rendelés menete:

1.4.1.

Megrendelés menete átutalással:

1, Válasszon ki egy terméket , és kattintson rá! A következő oldalon, egy részlettes leírás található a termékről, itt kell kattintani a KOSÁRBA RAKOM gombra! További termékek választhatók, a VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA gomb megnyomásával. Automatikusan visszakerül a boltba.

2, Folytassuk a vásárlást! Kattintson a KOSÁR gombra!  Van kuponja? Írja be a kuponkódot és nyomja meg a KUPON BEVÁLTÁSA gombot! Nyomja meg a TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ gombot!

3,Töltse ki az adatait! Ellenőrizze le az adatait! Főleg az email címet mert ez a legfontosabb kommunikációs csatorna! Kattintson a közvetlen banki átutalásra, pipálja be az Adatkezelési tájékoztatót és az Általános szerződési feltételeket! Majd nyomja meg a MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE gombot!

4,  Ebben a pillanatban meg is érkezett a visszaigazolás a saját, megadott email címre.Most annyi teendő van, hogy a levélben megadott számlaszámra fizesse be a vételárat!

5, Amint az utalás teljesül egy számlát és egy teljesített rendelésről szóló értesítést küldünk az email címre. A letöltésre kell kattintani, és letölteni a file-okat! A file-okat a rendszer egyszer engedi letölteni.

1.4.2.Fizetés Bankkártyával

Bankkártyás fizetés Barionnal

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tud bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online áruházakban, mobil alkalmazásokban.

A bankkártyás fizetésnek az Ön számára nincs plusz költsége, az teljesen díjmentes.

 

Megrendelés és fizetés lépései:

 

1, Válassza ki a terméket. Tovább gombra kattintva, még egyszer egy rövid leírást találhat a termékről.

2, Tovább a pénztár oldalra, ahol a töltse ki az adatait.

3, A következőben az esetleges kéréseket adhatja meg.

4,Válassza ki a fizetés barionnal rádiógombot.

bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Ha azonban regisztrál, soha többé nem kell begépelni a kártyaadatait egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mail címed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságot is növeli!

Fizetéshez használható kártyák:

 • Mastercard vagy Maestro bankkártya
 • Visa vagy Electron bankkártya
 • Amex bankkártya

Fizetés után, megkapja az email címére a számlát és letöltő linket.

1.4.3.

Megrendelés menete postai utánvéttel:

1, Töltse ki a megrendelőlapot, és nyomjon a küldés gombra.

2, E-mailben visszaigazolást kap a megrendelésről, a számlát postai úton küldjük a megadott postázási címre.

3, A számla kiegyenlítése postai átvételkor történik. A szoftvert és a használatához szükséges felhasználónevet és jelszót is ekkor kapja meg.

1.4.3.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert aszerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

1.4.4.

Szállítás

A termék online formában a kártyás fizetés után letölthető.Szállítás fizikai formában nem valósul meg ezért,  szállítási díj nem kerül felszámításra.

1.5. Elállás joga:

1.5.1

A számítógépes szoftverek esetében akkor nem gyakorolhatjuk elállási jogunkat, ha a jelszót már megkapta, hiszen ilyenkor lehetővé válik számára a szerzői jogi védelem alá eső termék használata, valamint többszörözése is, amelyért szerzői jogdíjat

kellene fizetni. Ha azonban a terméket nem fizeti ki, automatikusan előáll az elállási jog.

 

 

1.6. Garancia, jótállás

 

1.6.1.

Garantáljuk, hogy a Szoftver alapvetően megfelel a szerződéskötés időpontjában az adott Szoftverre alkalmazandó Szoftver Termék Leírásnak. A Szoftverre a szerződés (ajánlat, árlista) ellenkező kikötése hiányában

harminc(30) nap jótállási időt vállal, melynek kezdete a

leszállítást követő 30. nap, illetve amennyiben az üzembehelyezés előbb történik, az üzembehelyezés napja.

1.6.2.

A jótállási kötelezettsége a hibás Szoftvernek a Szoftver Termék Leírástól valólényeges eltérését kijavítani. Nem garantáljuk, hogy a Szoftver működése megszakítás vagy hibamentes lesz.

1.6.3.

A Megrendelő jótállással kapcsolatos kötelezettségei

A jótállási kötelezettségei teljesítésének előfeltétele az alábbi rendelkezések Megrendelő általi betartása:

A Megrendelő a használati útmutató és kézikönyv utasításainak megfelelően használja a termékeket és betartja a használatra vonatkozó ajánlásokat.

A Megrendelőnek biztosítania kell a megfelelő operációs környezetet a hardver-és szoftverkörnyezetet.

A Megrendelő köteles a jótállás alá tartozó termék meghibásodását haladéktalanul közölni annak mindenkori e-mail címen. A meghibásodás időpontjának a hibabejelentés időpontja tekintendő.

A Megrendelő minden lehetséges intézkedést köteles megtenni annak érdekében, hogy a hiba súlyosabbá válását megelőzze és/vagy a bekövetkezett kárt csökkentse ill. a fenyegető

kárveszélyt elhárítsa. Ezen kötelezettség javítási vagy egyébként speciális szakértelmet igénylő tevékenységek elvégzésére nem vonatkozik.

 

1.6.4. Szavatosság

 

A licencidő lejártán belül garantáljuk a szoftvertámogatást, a szoftver letöltési lehetőséget. Hibás teljesítés esetén a vételár megtérítését.

 

1.6.5.

Jótállási korlátozások

A korlátozott jótállási kötelezettségei nem vonatkoznak azon esetekre, ha a termék meghibásodásának oka:-a Megrendelő általi nem megfelelő, szakszerűtlen, gondatlan használat, beleértve a

Termékek előírt környezeti és egyéb feltételek biztosítása nélküli használatát -a szállítás után, de az üzembehelyezés előtt bekövetkezett esemény,-a Megrendelő vagy harmadik személy által az előzetes írásbeli engedélye nélkül megkísérelt

javítás, módosítás,a termék szállítása közben felmerült roncsolódás,meghibásodás.

 

 

1.7.Szankciók

 

Abban az esetben, ha a Megrendelő szándékosan lehetővé teszi jogosulatlan harmadik személy számára a Szoftver másolását, használatát vagy ha szándékosan teszi jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé a Szoftvert, a Megrendelő köteles a kötbért fizetni.

A szoftver szellemi termék amelynek tulajdonjoga kizárólag Berényi Gabriella és Joó Imréné tulajdona. Bármilyen a szoftver lényegét érintő hasonlóság a szerzői jogról szóló 1999. évi

LXXVI. törvény hatálya alá tartozik.

 

1.8.Panaszkezelés

1.8.1.

Panaszbejelentés az

info@oraterv.hu

e-mail címen érhető el.

 

1.9. Vegyes rendelkezések

1.9.1.

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szolnoki Járásbíróság illetékességét.

 

Szolnok,

2024.01.01.

 

Pin It on Pinterest