Ellenőrzés = az a vezetési funkció, amely valamennyi  szervezet tevékenységének minőségjegyeit és célszerűségét vizsgálja. Célja, hogy  eredményeiből következtetéseket vonjunk le.
Az iskolában folyó oktató-nevelő munka legfontosabb eleme a tanítási óra. Az ellenőrzést egész évre tervezik meg( ellenőrzési terv: éves munkaterv)
Az ellenőrzési terv elkészítésének szempontjai:

 • új pedagógus a testületben
 • új tanterv bevezetése
 • kísérletek, tapasztalatok átadása
 • 1-1 osztály megfigyelése
 • tantárgyi koncentráció megvalósulása
 • differenciált tanulásszervezés

Felkészülés az ellenőrzésre:
Az igazgatónak alaposan fel kell készülni a tanóra ellenőrzésére:
célok meghatározása, megfigyelési szempontok összeállítása, esetleg kérések közlése a tanítási órával kapcsolatban
Az igazgató (vagy helyettes, vagy mk vez) előre közli a látogatás idejét, az ellenőrzés célját, megfigyelési szempontokat.
Megfigyelési szempontok, feladatok lehetnek:

 1. Az óra célja, tartalma (elérte-e az óra a kitűzött célt, beilleszkedett-e a tananyagba, témakörbe, hogyan segítette a személyiség alakulását, életkori sajátosságokkal összhangban volt-e az óra…?)
 2. Az órán alkalmazott oktatási módszerek (megfelelt-e a tartalomnak, a didaktikai feladatnak, a meglévő ismereteiknek, módszerek kombinációja érvényesült-e; bemutatás, szemléltetés, kísérletek, ismeretek rögzítésének módja, ellenőrzés formái)
 3. Az óra felépítése, szervezése (helyes volt-e a munkaforma megválasztása, felépítése megfelelt-e a tartalomnak, adminisztráló ellenőrzés…)
 4. A tanulók munkája, magatartása (elsajátították-e a szükséges ismereteket, készségeket, nevelés eredményessége, tanulók érdeklődése, munkazaj,…)
 5. A nevelő munkája, egyénisége (tanár-tanuló kapcsolat, beszédkultúra)

Feljegyzések készítése
A feljegyzés lehet részletes, vagy az emlékezetet segítő, vagy a megfigyelési tapasztalatokat rendező; ez attól függ, hogy ki ellenőriz, milyen módszert szokott meg, mit tud hasznosítani, de függ attól is, hogy mit ellenőriz és miért.
Célszerű minden tanóráról egy erre elkülönített füzetbe írni a feljegyzéseket. A feljegyzés legyen tömör, csoportosított, célszerű.
A tanóra elemzése, értékelése
Az értékelés formája, tartalma mindig függ az ellenőrzés céljától.
Először a szaktanár, majd a munkaköz vez, utána az ig/helyettes mondja el véleményét az óráról, a szempontok alapján.
A pozitívumokat hangsúlyozzuk, mutassunk rá, hogyan lehetne eredményesebben, a befejezés legyen előremutató.
Az értékelést mindig azok előtt végezzük, akik részt vettek a feladatban.
Fontos a tapintatosság, de ne legyen elvtelen.
Legyen konkrét, erősítse meg a pedagógiai módszerek alkalmazását, tegye tudatossá a munkát. Mulasztás esetén javaslatot kell tenni a munka javítására, súlyos esetben utasítást -> továbbképzés, önképzés, hospitálás…)
forrás:
http://mindenkilapja.hu/users/tanulovezeto/uploads/vezet_selm_let_szigorlat.doc.

http://www.oncontracts.com/docs/MagnifyingGlassPersonLooking_iStock_000011392270XSmall.jpg

Pin It on Pinterest

Share This