A mozgásfejlesztés elengedhetetlenül fontos az olvasás-írás megtanulásához. Részterületei a testtudat fejlesztése (testkép, testfogalom, testséma), a tapintás, a mozgásérzékelés, az egyensúlyérzet, a két testfél mozgásának összehangolása, az alapmozgások koordinációjának javítása, a téri tájékozódás fejlesztése, a bizalomerősítő gyakorlatok.

Skillful egyéni fejlesztési terv több mint 1000 fejlesztési területet tartalmaz a hozzá tartozó tevékenységöteletekkel.

 

 

A testkép fejlesztése

A testtudat kialakulásának első lépése a testkép ismerete, a saját test megtapasztalása, érzése. Ezt megtapasztalhatjuk mozgásokban, de emberábrázolásokban is. A testkép a test külső és belső érzékleteiből származik, tartalmazza a saját testről szerzett tartós benyomásokat is (pl. túl magas, túl kövér vagyok, stb.) Kialakulását befolyásolják az érzelmek, más emberek rólunk alkotott véleménye. Minden gyermeket hozzá kell segítenünk, hogy elégedett legyen önmagával, mert a jó érzelmi állapot pozitívan hat az énképre.

A testfogalom kialakítása

A testfogalom a saját testről szerzett tudás. A gyermek megtanulja a testrészeinek az elhelyezkedését, nevét, funkcióját. Célszerű a testképbe még be nem épült testrészeket többféle módon érzékeltetni (pl. kék szalag a jobb csuklóra, szívecske a baloldalra, térdvédő a térdére, dörzsölgetjük, csipkedjük a testrészeket, meleg levegőt fújunk rá, stb.) Ha a gyermek már meg tudja nevezni a testrészt, beépült biztosan a testképébe, akkor a funkcióját gyakoroljuk.

A testséma fejlesztése

A testséma a test gravitációhoz való alkalmazkodásának, egyensúlyának, az izmok percről percre változó mozgásának megélése. Fejlesztését az utánzómozgásokkal, gesztusjátékokkal végezzük.  A mozdulatokat hangutánzó szavakkal, ritmikus szólamokkal kísérjük. Az egyensúlygyakorlatok végzésével fejlődik a testséma, ezt segíti a két testfél integrálása (jobb-bal). Fontos az alapmozgások koordinációjának fejlesztése, a térérzékelés más tárgyakhoz, emberekhez való viszonyban. A ritmus a test mozgásainak időbeliségét jeleníti meg.

Testrészek játékos tanulása

1.   A testrészek megnevezése, megérintése tükör előtt. Felszólításra mutassa, mozgassa meg egyes testrészeit.

2.   Hol szúrt meg? Egy kis játékméhecskével a játékvezető megérinti valahol a gyermeket. A gyermeknek meg kell mondania és mutatnia, hol szúrta meg a méhecske. Ülve, hason és háton fekve stb. is játszhatjuk. Ha így már jól megy, végezhetjük bekötött szemmel is.

3.   Szivacslabda adogatása a törzs, váll, nyak, comb körül (ülésben, állásban), térden, tenyéren támaszkodva (egyensúly gyakorlat).

4.   Testrészek megmutogatása mondókával kísérve:

 „Itt a szemem, itt a szám,
  Ez meg itt az orrocskám
(mutatás szemre, szájra, orra)
  Jobbra-balra két karom,
Forgatom, ha akarom.
(jobb és bal kéz emelgetése, forgatása)
  Két lábamon megállok,
ha akarok, ugrálok.”
(lábak ütögetése, ugrálás)

Irányok, oldaliság gyakorlása

1.   Színes szalaggal jelöljük a jobb csuklót, bokát, majd különböző mozgásos feladatokat adunk a játékosoknak. Pl. a szalagos jobb kézzel labda gurítása, jobb lábbal a padon, ballal a talajon tovahaladás, ismétlés fordítva. Karika körbefutása úgy, hogy a jobb láb legyen a karika mellett. Kúszás, mászás egy végtag kiiktatásával (jobb láb, ill. kar, bal láb, ill. kar).

2.   Járás padon, földre fektetett kötélen oldalirányba, előre, esetleg hátra. Szökdelés karikából előre, hátra, jobbra, balra. Egy bekötött szemű gyereket társai irányítanak előre, hátra, jobbra, balra vezényszavakkal egy adott cél felé, különböző akadályok kikerülésével.

3.  Mászóka: A padlóra ragasztunk öntapadós tapétából kivágott kéz és lábformákat. Ezeket két színnel megkülönböztetjük pl. jobb kéz, láb sárga, bal kéz, láb kék. Ezeken kell a gyermeknek sétálni ill. mászni.

4.  Párosítsanak a gyerekek bal és jobb kesztyűket, cipőket, papírból készült kezeket és lábakat.

5.   Hullahopp karikában elhelyezünk fél pár cipőket. A másik fél pár cipőket a szoba különböző pontjaira tesszük. Hangjelre kezdjék párosítani a cipőket. Igyekezzenek minél több párt megtalálni, és saját helyükre gyűjteni.

6.  Tanítsunk előbb a térben irányokat (tedd a macit ide-oda), majd a papíron, síkban is, rajzoljanak, jelöljenek balra, jobbra, középre, tetejére, aljára, mellé.

7.  Iránymozgás mondókára:

„Cini-cini muzsika,
Táncol a kis Zsuzsika.
Jobbra dűl meg balra dűl,
Tücsök koma hegedül.”
(hegedülés utánzása)
(törzsfordítás jobbra-balra)
(törzshajlítás jobbra-balra)
(hegedülés utánzása)

Csoportjátékok

Szobrászjáték: Különböző pózokat mutat egy gyermek úgy, hogy háttal áll a többieknek, azért, hogy az oldaliság meglegyen. A többi utánozza.

Tükörkép: A csoport egy kört alkot. Egy gyermek középre áll, majd szembe áll vele egy társa. Egyikük elkezd mozogni, különféle mozdulatokat végez lassan, míg a szemben álló igyekszik utánozni, mintha a tükörképe lenne. Mindenki kerüljön sorra!
Kövesd a vezért! Válasszunk egy vezért a gyerekek közül, játsszuk azt, hogy azt csinálja az osztály, amit a vezér mond:
„A vezér azt mondja, hogy álljatok a jobb lábatokra!”
Nehezíthetjük a játékot, hogy ellentétes irányokkal válaszoljanak:
„Emeld fel a jobb (bal) kezed!” 
vagy
„Fogd meg a bal (jobb) válladat!”

Rendőrjáték: A gyermekek kiválasztanak egy rendőrt, aki kimegy a szobából. Ezalatt megbeszélik, ki lesz a tolvaj, akiről majd a rendőrnek pontos személyleírást kell adni. Majd visszahívjuk a rendőrt, és minden gyermek mond egy-egy jellemző tulajdonságot a tolvajról, aminek alapján ki kell találni, ki a tolvaj.

Irányjátékok a Varázsbetűvel

Ha kialakítottuk a gyermek tájékozódási képességét saját testén, majd közvetlen környezetére vonatkozóan a térben, a következő állomásként síkban kell gyakoroltatnunk a tájékozódást. Az olvasás, számolás helyes irányának kialakításhoz fontos tudnia, hogy a lapon hol van a fönt, lent, bal, jobb irány. A Varázsbetű Térképész, Szólánc, Hol van? Merre mutat? feladatai gyakoroltatják, elmélyítik az irányokat. Segítenek az iránytévesztéssel küszködő diszlexiás gyermekeknek önsegítő módon fejlődni, a jutalmazással kitartásra ösztönzi őket.

Játékötlet

Körjáték a kint-bent fogalmának gyakorlására

A gyerekek választanak maguk közül egy gólyát és egy békát. Kört alkotnak, megfogják egymás kezét. Ez a tó, bent a tó közepén guggol a béka. A körön kívül magasra emelt trddel sétál a gólya. Közösen mondják a mondókát:

„Hosszú lábú gólya bácsi, mit akar kend vacsorázni?
Békahúst, brekeke? Ugye bizony jó lenne?
Tessék hát belőle!”

Erre fölemelik a kezüket, szabad utat adva ezzel a gólyának, hogy megfoghassa a békát, aki persze menekül.

Ki-be bujkálnak a karok alatt, lehet akadályozni, elzárni az útját a gólyának, ha a békát akarják védeni, vagy fordítva.

Ha megfogta a gólya a békát, újabb szereplőket választanak, és indul a mondóka elölről.

http://fejlesztok.hu/component/content/article/47-varazsbetu-hirlevelek/156-testsema-es-teri-orientacio-fejlesztese.html

Forráshttp://www.iraszavar.hu, http://ujkep.net/,  http://www.mozgasfejlesztes.hu/  https://www.oktatas.hu

képek: https://www.scribd.com/doc/109267889/EGYENI-FEJLESZTESI-TERV-Standard

http://fejlesztok.hu

 

Egyéni fejlesztési terv szakmai útmutatója

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez Ötödik, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag hatodik, javított változata

15. sz. melléklet Az egyéni fejlesztési terv sablonja és tartalmi elemei

Egyéni fejlesztési terv szakmai útmutatója

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Gyógypedagógiai nevelés

Második kiegészítés 13-14. oldal

Egyéni fejlesztési terv szakmai útmutatója

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak részére Negyedik, javított kiadás

65-66. oldal

Skillful egyéni fejlesztési terv több mint 1000 fejlesztési területet tartalmaz a hozzá tartozó tevékenységöteletekkel.

 

Pin It on Pinterest

Share This